Ostatnio dodawali:
Regulamin

I. Wstęp do regulaminu.


1. Regulamin serwisu DArmoweDzwonki.pl określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników jak i administracji serwisu darmowedzwonki.pl.


2. Za złamanie postanowień regulaminowych administracja serwisu ma prawo zawiesić konto użytkownika, a jeżeli złamanie regulaminu związane jest z wykroczeniem prawnym również przekazać wszystkie dane użytkownika organom prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.


II. Definicje oraz terminy.


1. Serwis darmowedzwonki.pl - serwis internetowy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom publikację oraz pobierania dzwonków mp3.


2. Użytkownik - za użytkownika serwisu darmowedzwonki.pl uważa się osobę, która w pełni świadomie, akceptując postanowienia regulaminowe zarejestrowała się w serwisie darmowedzwonki.pl.


3. Konto - strefa serwisu przypisana do każdego użytkownika, do której dostępu broni indywidualne hasło oraz login. Do każdego loginu przypisane jest tylko jedno konto.


4. Login/nazwa - w czasie procesu rejestracji każdy użytkownik wybiera swój login, który potrzebny jest do zalogowania się w serwisie darmowedzwonki.pl.


5. Hasło - podczas procesu rejestracji każdy użytkownik wybiera hasło, którego długość powinna przekraczać 5 znaków. Hasło potrzebne jest do zalogowania się w serwisie darmowedzwonki.pl.


6. Logowanie - czynność polegająca na wpisaniu w odpowiednie pola loginu oraz hasła (wybranego podczas rejestracji) w celu otrzymania dostępu do konta.


7. Rejestracja - proces podczas, którego każdy użytkownik (pouczony o treści regulaminu oraz akceptujący jego postanowienia) podaje swój login oraz hasło, a także dane typu e-mail oraz Imię.


8. Dzwonek - utwór muzyczny lub inne nagranie dźwiękowe wykorzystywane w telefonach komórkowych w celu powiadomienia posiadacza komórki o nadejściu nowej wiadomości lub połączeniu.


9. Shoutbox - miejsce, w którym każdy zarejestrowany w serwisie darmowedzwonki.pl użytkownik może wypowiedzieć się na dowolny temat nie łamiąc przy tym postanowień regulaminowych.


III. Postanowienia ogólne.


1.Serwis darmowedzwonki.pl jest własnością


 


2. Za treści opublikowane na łamach serwisu odpowiadają ich autorzy.


3. Administracja darmowedzwonki.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za prywatne opinie użytkowników oraz opublikowane przez nich treści, a także materiały audio.


4. Użytkownik korzystając z serwisu darmowedzwonki.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików audio, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania darmowedzwonki.pl określonych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez darmowedzwonki.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.


5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu darmowedzwonki.pl, na zasadach określonych regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: - przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników, - zamieszczać w serwisie pliki, - pobierać pliki z serwisu, - opisywać umieszczone przez siebie pliki, - komentować treści w serwisie, w tym umieszczone przez innych użytkowników pliki.


6. W sytuacji gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec administracji witryny darmowedzwonki.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików audio lub innych materiałów użytkownik, który dodał utwory lub inne materiały, które są przedmiotem sporu zobowiązuje się do wystąpienia przed właściwymi organami w miejsce administracji witryny darmowedzwonki.pl oraz do pokrycia poniesionych strat przez w/w podmiot oraz administrację witryny darmowedzwonki.pl.


7. Użytkownik umieszczając w serwisie darmowedzwonki.pl pliki lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:


a) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworów (całości lub którejkolwiek części),


b) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,


c) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,


d) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania lub zmiany utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy zmiana zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,


e) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,


f) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetooptycznego, cyfrowego i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,


g) jakiegokolwiek innego wykorzystania utworów w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek innej formie (w całości lub części),


h) udziela administracji serwisu darmowedzwonki.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Administratorowi w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).


8. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez administrację serwisu darmowedzwonki.pl z chwilą umieszczenia utworów w serwisie darmowedzwonki.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu darmowedzwonki.pl , jak i przez Użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu darmowedzwonki.pl, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).


9. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala administracji serwisu darmowedzwonki.pl na wykonywanie przez administrację serwisu darmowedzwonki.pl (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż administracja serwisu darmowedzwonki.pl ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres czasu posiadały status publicznych).


10. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa nawet po usunięciu konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez administrację serwisu darmowedzwonki.pl, jak i przez Użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu darmowedzwonki.pl, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).


11. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Administratora oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Administrator zapewnia, iż w serwisie darmowedzwonki.pl pliki Użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).


IV. Rejestracja.


1. Rejestrując się w serwisie każdy użytkownik dobrowolnie i świadomie akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się szczegółowo i dokładnie z jego treścią.


2. Wszystkie dane dostarczone przez użytkownika w czasie procesu rejestracji (zakładania konta) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


3. Rejestrując się w serwisie darmowedzwonki.pl każdy użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych* od administracji oraz partnerów serwisu darmowedzwonki.pl.


V. Prawa i obowiązki.


1. Każdy użytkownik serwisu darmowedzwonki.pl, którego konto jest aktywne posiada prawo do publikacji dzwonków audio w formacie mp3, jeśli utwory te nie łamią praw autorskich oraz ich długość nie przekracza 60 sekund.


2. Każdy użytkownik serwisu darmowedzwonki.pl, którego konto jest aktywne posiada prawo pobierania dzwonków opublikowanych przez innych użytkowników, jeśli utwory te nie łamią praw autorskich.


3. Surowo zabrania się używania wulgaryzmów oraz obraźliwych kolokwializmów w treści komentarzy do profili użytkowników, a także w dziale shoutbox.


4. Zabrania się także: - publikowania linków i treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym - publikowania linków i treści o charakterze reklamowym - nawoływania do nienawiści rasowej, religijnej - obrażania innych użytkowników oraz osób trzecich


5. Administracja serwisu darmowedzwonki.pl ma prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia konta użytkownika, który notorycznie łamie postanowienia niniejszego regulaminu.


VI. Regulamin.


1. Postanowienia regulaminowe wchodzą w życie z dniem 01.02.2009.


2. O wszystkich zmianach regulaminowych każdy użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.


3.  Wiadomości elektroniczne e-mail mogą mieć charakter informacyjny lub reklamowy.


 


Polityka Prywatności dla domeny darmowedzwonki.pl

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystaj±c z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW
Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.

Polityka prywatności zgodna z AdSense. Polska wersja: Mendax

WAŻNE !!!

PRZECZYTAJ JAK POBRAĆ
DZWONEK lub TAPETĘ?dzwonków: 1
dzwonków: 13
dzwonków: 41
dzwonków: 1
dzwonków: 11
dzwonków: 4
dzwonków: 0
dzwonków: 37
dzwonków: 57
dzwonków: 3
dzwonków: 1
dzwonków: 0
dzwonków: 4
dzwonków: 15
dzwonków: 0
dzwonków: 2
dzwonków: 1
dzwonków: 30
Pop
dzwonków: 12
R&B
dzwonków: 1
dzwonków: 4
dzwonków: 3
dzwonków: 2
dzwonków: 313
dzwonków: 3
dzwonków: 32
dzwonków: 18
dzwonków: 0
dzwonków: 1
18:49 04.08.2013
Proszę skasować moje konto
10:28 15.04.2012
Przejście na następną stronę raczej nie działa ;/
18:03 02.04.2012
prawym ->zapisz jako..
20:13 01.04.2012
ale jak daje pobierz to mi sie nie pobiera tylko wskakuje strona i tam jest ten dzwonek...
20:13 01.04.2012
wlasnie jak pobierac
15:02 21.03.2012
dzięks
17:49 17.03.2012
na stronie z dzwonkiem lub tapeta jest przycisk POBIERZ
17:47 17.03.2012
http://darmowedzwonki.pl/faq. html
20:54 14.03.2012
jak pobierc dzwonki plis pomóżcie
13:05 11.03.2012

Zaloguj się aby dodać wpis.